Εκτύπωση

Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης - Ελλάδα

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Περίοδος
Νοέμβριος 2006 - Νοέμβριος 2008

Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

Αντικείμενο
Στόχο του έργου αποτελεί η εκπόνηση του Μεθοδολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή η διαμόρφωση αρχών κατευθύνσεων, προτύπων, διαδικασιών και πρακτικών/μεθοδολογιών για τον έλεγχο της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων/αποφάσεων (υφιστάμενων και νέων) καθώς επίσης και την ανάλυση των επιπτώσεών τους στους αποδέκτες των ρυθμίσεων. 

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: α) σχεδιασμό του Μεθο-δολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, β) αποτίμηση κανονιστικών ρυθμίσεων βάσει του μεθοδολογικού πλαισίου που θα σχεδιαστεί και με πιλοτική εφαρμογή του Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας σε ρυθμίσεις / αποφάσεις που εμπίπτουν σε συγκεκριμένους τομείς με άμεση επίπτωση σε επιχειρήσεις/πολίτες, γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεταφορά τεχνογνωσίας στο σύνολο των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δ) συντονισμό & υποστήριξη των στελεχών των δημόσιων φορέων & κοι-νωνικών εταίρων που θα συμμετέχουν στις ομάδες και επιτροπές του έργου.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Διαδικασία Α.Ε.
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok