Ευρωπαϊκή Ένωση
Search Keyword: Total 87 results found.
Tag: Ευρωπαϊκή Ένωση Ordering

Προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ. Η θεωρία και πρακτική της διαφοροποίησης στην αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης

(Μελέτες)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 2012 - Ιούνιος 2014ΠρόγραμμαEuropean Commission – DG Justice

Αφετηρία του έργου αποτελεί η Οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων [COM (2011) 275 τελικό της 05.18.2011]. Η προστασία των θυμάτων πριν [διαμεσολάβηση], κατά τη διάρκεια, και μετά [αποζημίωση] ποινικής δίκης είναι στην πρώτη γραμμή της ημερήσιας διάταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προεδρίας της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν έργο έχει ως στόχο να βοηθήσει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας, διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα βασικά δικαιώματα των θυμάτων στην προτεινόμενη Οδηγία.

Ο ειδικός στόχος του έργου είναι να μελετήσει, με τη συγκριτική μέθοδο, το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στα κράτη μέλη ως προς τα ζητήματα που εξετάζονται στην Οδηγία, προκειμένου:

α) να καταρτιστεί κατάλογος νομοθετικών μέτρων, θεσμών και πρακτικών που θα διευρύνει τη θεωρητική βάση για την εφαρμογή της Οδηγίας

β) να καταρτιστεί κατάλογος των μέτρων για την παροχή υποστήριξης των θυμάτων, τον εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων και τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων κατά την ποινική διαδικασία

γ) να επιχειρηθεί ο εκ των προτέρων προσδιορισμός της ανταπόκρισης των διατάξεων της Οδηγίας στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη

δ) να επιχειρηθεί ο εντοπισμός πιθανών ελλείψεων όσον αφορά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της Οδηγίας.

Το τελικό παραδοτέο είναι συγκριτική έκθεση και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας, όπου θα αναδειχθεί η ανταπόκριση των διατάξεών της στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κράτος μέλος, τα στοιχεία που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της, καθώς και μια εκ των προτέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της.

Η υλοποίηση του έργου συνίσταται κυρίως στην παροχή τεκμηριωμένων απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα μέσω της συγκριτικής μεθόδου. Το έργο θα υλοποιηθεί από μια ομάδα 27 εθνικών ανταποκριτών, που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ακαδημαϊκής ομάδας που αποτελείται από πέντε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα του ποινικού δικαίου, η οποία θα επεξεργαστεί τη συγκριτική έκθεση και τις τελικές προτάσεις.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα Institute for Advanced Legal Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο

 

Εκπόνηση Μελετών για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 2013 - Οκτώβριος 2014

ΠρόγραμμαΕΣΑμεΑ

ΑντικείμενοΤο έργο διαρθρώνεται σε τρεις Δράσεις και αφορά την εκπόνηση τριών διαφορετικών μελετών. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτελούν:Δράση 1: «Διακρίσεις και εμπόδια στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία αποφοίτων ΑΕΙ». Αντικείμενο της δράσης είναι η εκπόνηση μελέτης με στόχο τον εντοπισμό των διακρίσεων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική αποκατάστασή τους σε σχέση με τους αποφοίτους του γενικού πληθυσμού, καθώς και τον προσδιορισμό μέτρων στήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών και μετά την αποφοίτησή τους. Η διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης μελέτης είναι οκτώ μήνες.Δράση 2: «Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας».Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στο τομέα της δια βίου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και λαμβάνουν υπηρεσίες από δομές κοινωνικής φροντίδας. Η διάρκεια υλοποίησης της μελέτης είναι έξι μήνες.Δράση 3: «Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση». Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Ακόμη, απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση προτάσεων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, όπως αποκλεισμός, διακρίσεις, χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, σχολική διαρροή.

Φορέας εκτέλεσης του έργου• Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης των Επιπτώσεων και Αποτίμηση των Επιπτώσεων 100 νομοθετικών κα κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΟκτώβριος 2012 - Οκτώβριος 2013

ΠρόγραμμαΥπουργείο Εσωτερικών-Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

ΑντικείμενοΣκοπό του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η μελέτη της διεθνούς και εθνικής εμπειρίας στον τομέα αυτό και ο σχεδιασμός ενός συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων. Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης των επιπτώσεων θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 100 αντιπροσωπευτικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις/ διατάξεις, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους στην προώθηση της ισότητας των φύλων στη χώρα μας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιπτώσεων θα διατυπωθούν προτάσεις ανάπλασης της νομοθεσίας, καθώς και προτάσεις για τη θεσμική κατοχύρωση και αξιοποίηση του μοντέλου αξιολόγησης των επιπτώσεων στο φύλο.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ

Φορείς εκτέλεσης του έργουΚέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2008

(Μελέτες)

ΠερίοδοςΙούλιος 2009 - Αύγουστος 2009ΠρόγραμμαΥπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΑντικείμενοΣκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιάσει τις σημαντικές εθνικές (πολιτικές, νομικές, διοικητικές) εξελίξεις στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου και να προβεί σε τεκμηριωμένη παρουσίαση τόσο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και της επίδρασης των ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα.Φορείς εκτέλεσης του έργου

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα

Θεματική μελέτη για την ψυχική υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα

(Μελέτες)

ΠερίοδοςΙούνιος 2009 - Νοέμβριος 2009ΠρόγραμμαFRA2-2007-3100-01, Lot 6: GreeceΑντικείμενοΣτόχο της μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση της νομοθεσίας και των λοιπών θεσμικών εργαλείων που διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.Φορείς εκτέλεσης του έργου

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό «Αντιγόνη», Ελλάδα

Μελέτη για τη θεσμοθέτηση του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model) - Ελλάδα

(Μελέτες)

ΠερίοδοςΟκτώβριος 2008 - Νοέμβριος 2008ΠρόγραμμαΜέτρο 5.1 του Ε.Π. Κοινωνία της ΠληροφορίαςΑντικείμενοΗ μελέτη αποσκοπεί στην εκπόνηση μελέτης και στην κατάρτιση πρότασης σχεδίου νόμου για την εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα. Η μελέτη θα εξετάσει επτά βασικά σημεία που άπτονται της θεσμοθέτησης του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους: 1) το πλαίσιο πολιτικής, που θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για απλούστευση των διαδικασιών, 2) μεθοδολογικά ζητήματακαι ειδικότερα τη διάκριση οικονομικών, διοικητικών και κοινωνικών βαρών, 3) νομικά θέματα, όπου θα επιχειρηθεί η ανάδειξη της αναγκαιότητας δημιουργίας συνεκτικής νομοθεσίας για την απλούστευση, 4) ειδικότερα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και αναλυτικής τεκμηρίωσης για την επιλογή κατηγοριών κόστους, 5) θέματα διαβούλευσης, που άπτονται της εφαρμογής του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους, 6) όργανο συντονισμού της μέτρησης των διοικητικών βαρών και 7) όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των στόχων μείωσης διοικητικών βαρών. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τρία παραδοτέα: i) το πλαίσιο της πολιτικής απλούστευσης στην Ελλάδα, ii) το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους στη θεωρία και στην πράξη και iii) την πρόταση σχεδίου νόμου για την εφαρμογή της πολιτικής απλούστευσης στην Ελλάδα.Φορείς εκτέλεσης του έργουΚέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Απλούστευση των διαδικασιών στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 2003 - Φεβρουάριος 2004ΠρόγραμμαΥπουργείο ΕξωτερικώνΑντικείμενοΤο πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση μελέτης για την απλούστευση των διαδικασιών στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, και περιλαμβάνει καταγραφή και απλούστευση των διαδικασιών και διασύνδεση με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Σχεδιασμός δράσης για την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταρρυθμιστικών θεσμών στις υπό ένταξη χώρες - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 2003 - Μάρτιος 2004Πρόγραμμα«Πολιτεία» - Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΑντικείμενοΤο πρόγραμμα αποσκοπεί να διαμορφώσει μια συνεκτική σειρά δράσεων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης η οποία θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς απαιτήσεις παρουσιάζοντας εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Στους επιμέρους σκοπούς του προγράμματος περιλαμβάνονται: • Η διαμόρφωση του στρατηγικού πλαισίου για τη μεταφορά μεταρρυθμιστικών θεσμών από την Ελλάδα στις υπό ένταξη χώρες • Η διασύνδεση και συνεργασία της Ελληνικής Διοίκησης με τις διοικήσεις των αποδεκτριών χωρών ως υπόβαθρο για αναπτυξιακού χαρακτήρα δράσεις και πρωτοβουλίες • Η συστηματοποίηση της συνδρομής της Ελλάδας στη διοικητική μεταρρύθμιση στις υπό ένταξη χώρες Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Κωδικοποίηση προνοιακής νομοθεσίας και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΜάιος 2003 - Μάιος 2004ΠρόγραμμαΥπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ΑντικείμενοΑντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας που αφορά άτομα με αναπηρία, όπως αυτό εξειδικεύεται από την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και των φορέων του δημοσίου τομέα που σχεδιάζουν ή παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αντίστοιχες παροχές. Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Βάση Δεδομένων Brussels I - 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Μελέτες)

ΠερίοδοςΙανουάριος 2004 - Δεκέμβριος 2007ΠρόγραμμαΕυρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Nr. JAI/A3/2003/02ΑντικείμενοΤο έργο αφορά τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή του Κανονισμού 44/2001, η οποία θα περιλαμβάνει νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των δικαστηρίων των κρατών μελών. Η βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φορείς εκτέλεσης του έργου

IPR Verlag GmbH, Γερμανία Asser Institute, Ολλανδία Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Χωροταξία, Αστική Ανάπτυξη και Εγκληματικότητα - Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα

(Μελέτες)

ΠερίοδοςΙανουάριος 2003 - Νοέμβριος 2003ΠρόγραμμαΕυρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΑντικείμενοΤο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπόνηση συγκριτικής μελέτης (μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών χωρών: Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα) η οποία επικεντρώνεται σε πέντε μεγάλες πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα αστικής ανάπτυξης και εγκληματικότητας. Η μελέτη φιλοδοξεί να αναδείξει τις μεταβλητές οι οποίες καθορίζουν την αλληλεξάρτηση μεταξύ αστικής ανάπτυξης και εγκληματικότητας και να εντοπίσει τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των πόλεων της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Απώτερο στόχο αποτελεί η διαμόρφωση προτάσεων αντεγκληματικής πολιτικής οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις μεταβλητές που θα αποτυπωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώΦορείς εκτέλεσης του έργου

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα University of Ghent / Research Group of Criminology, Βέλγιο University of Middlesex / Centre for Criminology, Μ. Βρετανία Associazione Antigone, Ιταλία University of Barcelona, Ισπανία

Καταγραφή και Θεσμικό Πλαίσιο των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 1999 - Φεβρουάριος 2000ΠρόγραμμαΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΑντικείμενοΠρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης παρέμβασης για τον ορθολογικό συντονισμό της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης. Επιχειρήθηκε, έτσι, η δημιουργία μιας σύνθετης βάσης δεδομένων που θα αξιοποιηθεί από τους σχεδιαστές πολιτικής, εν όψει του προγραμματισμού των ενεργειών ανθρωπίνων πόρων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006). Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες σχεδιασμού των νέων δράσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς καταγράφει τους υφι-στάμενους φορείς παροχής των σχετικών υπηρεσιών, αποτελώντας επομένως προκαταρκτικό μηχανισμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok