Εμφάνιση #
Τίτλος
ON-THE-MOVE - The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis
Ετήσια Έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα (2014)
Προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ. Η θεωρία και πρακτική της διαφοροποίησης στην αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης
Ετήσια Έκθεση Πολιτικής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 2011
Ισότητα ενώπιον του νόμου
Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Ενημέρωση και κατάρτιση εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»- Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»
Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης
Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ
Μελέτη και δημιουργία πρότυπης υπηρεσίας συντονισμού και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Εντοπισμός των κομβικής σημασίας θεσμικών αντιφάσεων, ασαφειών ή/και κενών δικαίου στο θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης
Συνοπτική αναφορά στη θεματική νομική μελέτη σχετικά με την ομοφοβία και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού
Συνοπτική αναφορά για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2009 (Flash report)
Πολιτικές αναφορικά με τους μηχανισμούς υποδοχής, επιστροφής και ένταξης καθώς και τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων
Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2008
Ετήσια Έκθεση στατιστικών στοιχείων ασύλου και μετανάστευσης για το έτος 2007
Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά με τη χορήγηση μη εναρμονισμένων με την Ε.Ε. καθεστώτων προστασίας
Μελέτη για τα προγράμματα και τη στρατηγική της Ελλάδας για την προώθηση της υποστηριζόμενης επιστροφής και της επανένταξης σε τρίτες χώρες
Θεματική Μελέτη για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Θεματική μελέτη για την ψυχική υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα