Εκτύπωση

Εκπαίδευση δικηγόρων στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικονομικά δικαιώματα (Procedural Rights Directives)

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Περίοδος
Μάιος 2014 - Ιούλιος 2016

Πρόγραμμα
European Commission – DG Justice

Αντικείμενο
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η γνώση των νομικών επαγγελματιών σχετικά με τα συστήματα δικαιοσύνης των κρατών μελών της ΕΕ και να προωθηθεί η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, μέσα από τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να καταρτιστούν 240 δικηγόροι/νομικοί στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικονομικά δικαιώματα και στην ορθή εφαρμογή τους, ώστε να αντιμετωπιστούν συστημικά εμπόδια και προβλήματα στον χώρο της δικαιοσύνης.
Oι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τη δημιουργία online εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος.


Φορείς εκτέλεσης του έργου

 • Fair Trials International, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
Εκτύπωση

Η πρακτική της προδικαστικής κράτησης: Παρακολούθηση εναλλακτικών λύσεων και δικαστικών αποφάσεων

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Περίοδος
Ιούνιος 2014 - Μάιος 2016

Πρόγραμμα
European Commission – DG Justice

Αντικείμενο
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση του σεβασμού του δικαιώματος στην ελευθερία των υπόπτων και κατηγορουμένων, με την μείωση της χρήσης της μεθόδου της προσωρινής κράτησης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν είναι αναγκαία για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων όπως η εξασφάλιση της συμμετοχής σε δίκη, η προστασία των αποδεικτικών στοιχείων ή μαρτύρων, ή η πρόληψη της εκ νέου παράβασης. 

Για να επιτευχθεί αυτό, θα δημιουργηθεί μια μοναδική βάση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το τι προκαλεί στην πράξη την εκτεταμένη χρήση της μεθόδου της προσωρινής κράτησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές (πέραν της απλής αξιολόγησης του νομικού πλαισίου) σε 10 χώρες της ΕΕ και θα προχωρήσει σε διάδοση των αποτελεσμάτων σε φορείς χάραξης πολιτικής, δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους υπεράσπισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου εκπόνησε την έκθεση για τον θεσμό της προσωρινής κράτησης στην Ελλάδα. Η έκθεση, πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, καταγράφει τις απόψεις συνηγόρων υπεράσπισης, δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με τη διαδικασία, τα κριτήρια λήψης αποφάσεων, την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων και τις συνθήκες επανεξέτασής της. Αποτελεί μία σε βάθος συμβολή στην υφιστάμενη γνώση για τον θεσμό της προσωρινής κράτησης και τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόζεται στη χώρα μας.

Επιπλέον εκπονήθηκε και συγκριτική έκθεση των αποτελεσμάτων των ερευνών στα 10 κράτη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Για να δείτε τις εθνικές εκθέσεις των άλλων κρατών πιέστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πιέστε εδώ.

 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

 • Fair Trials International, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
 • Human Rights Monitoring Institute, Λιθουανία
 • University of the West of England, Αγγλία
 • Hungarian Helsinki Committee, Ουγγαρία
 • Irish Penal Reform Trust, Ιρλανδία
 • Leiden University, Ολλανδία
 • Polish Helsinki Committee, Πολωνία
 • APDHE, Ισπανία
 • Associazione Antigone, Ιταλία
Εκτύπωση

Support to the constitutional court of Georgia

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Περίοδος
Μάιος 2014 - Νοέμβριος 2016

Πρόγραμμα
Europeaid

Αντικείμενο
Σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γεωργία, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Αντικείμενο και ειδικός στόχος του έργου είναι η θεσμική ενδυνάμωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας και συγκεκριμένα η υποστήριξη της αποτελεσματικής εκπλήρωσης της λειτουργίας του, η βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων, καθώς και η προστασία των κατοχυρωμένων, εκ του Συντάγματος και των διεθνών δεσμεύσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας στους ακόλουθους τομείς:
1. Επεξεργασία του νομοθετικού πλαισίου για το Συνταγματικό Δικαστήριο
2. Ενδυνάμωση των θεσμικών δυνατοτήτων του Συνταγματικού Δικαστηρίου
3. Εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τον ρόλο του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Οι επωφελούμενες ομάδες περιλαμβάνουν τους δικαστές και το προσωπικό του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας και λοιπούς φορείς των οποίων η λειτουργία συνδέεται ή εξαρτάται από το Συνταγματικό Δικαστήριο, όπως τα Γενικά Δικαστήρια, ο Δημόσιος Συνήγορος, η Εισαγγελία κοκ.


Φορείς εκτέλεσης του έργου

 • Hulla & Co. Human Dynamics, Αυστρία 
 • T. M C. Asser Instituut, Ολλανδία
 • DMI Associates, Γαλλία
 • BIRD, Γερμανία
 • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
Εκτύπωση

Ενίσχυση των ικανοτήτων των θεσμικών οργάνων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Περίοδος
Φεβρουάριος  2012 – Αύγουστος 2013

Πρόγραμμα
European Union as represented by the EU Delegation in BiH

Αντικείμενο
Το έργο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των αναγκαίων θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαφθοράς. Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή και τους στόχους της, στην βελτίωση τόσο των ικανοτήτων καταπολέμησης της διαφθοράς όσο και των μηχανισμών συνεργασίας των εντεταλμένων φορέων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της διαφθοράς σε διάφορα διοικητικά επίπεδα και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των δημόσιων φορέων και αρχών επιβολής του νόμου στην πρόληψη της διαφθοράς, μέσω εκτενούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης βιώσιμων εκπαιδευτικών ικανοτήτων

Φορείς εκτέλεσης του έργου

 • Planet Α.Ε., Ελλάδα
 • ProConcept, Βουλγαρία
 • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα